Aeroespacial

Nadawczego i Kontroli ruchu lotniczego

SENER Aeroespacial zajmuje si? projektowaniem i produkcj? profesjonalnych urz?dze? dzia?aj?cych na falach radiowych i mikrofalach dla sektorów nadawczego, kontroli ruchu lotniczego, obronnego oraz naukowego. W szczególno?ci oferujemy zaawansowane technologicznie produkty i rozwi?zania dla sektora nadawczego pod wiod?c? mark? RYMSA.

Cz??? katalogu firmy SENER Aeroespacial po?wi?cona produktom dla sektorów nadawczego i kontroli ruchu lotniczego obejmuje szerok? gam? urz?dze? takich jak maszty antenowe i podstawy, filtry, sumatory mocy i linie przesy?owe wraz z licznymi akcesoriami.

ATC

ATC

Sektorowi kontroli ruchu lotniczego firma SENER Aeroespacial oferuje ró?norodne anteny, podstawy i elementy pasywne RF do systemów dozorowania o zastosowaniu zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. S? to mi?dzy innymi systemy radarów wtórnych dzia?aj?ce w pa?mie L do lokalizacji stacjonarnych i przeno?ne, systemy radarów pierwotnych dzia?aj?ce w pa?mie S oraz systemy ADS-B i DVOR.

Broadcast

Broadcast

Marka RYMSA ju? teraz odgrywa istotn? rol? w sektorze nadawczym, kszta?tuj?c przysz?o?? radia i telewizji cyfrowej. Aby sprosta? najwi?kszym wyzwaniom technologicznym, firma SENER Aeroespacial projektuje i wytwarza pasywne urz?dzenia transmisyjne (systemy promieniuj?ce, filtry, sumatory mocy, linie przesy?owe i inne zwi?zane z nimi akcesoria koncentryczne) oraz zapewnia instalacj?, monitorowanie i uruchamianie systemów.

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę