Aeroespacial

Polityka personalna

SENER wierzy w pracownika, nagradza jego zaangażowanie i z przekonaniem wspiera w realizowaniu powierzonych mu zadań i funkcji.Przejawem naszego zaangażowania jest polityka na rzecz poprawy relacji pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, równych szans i rozwoju zawodowego.

 

Polityka zatrudniania

Najlepsi specjaliści w każdej dyscyplinie

SENER dąży do pozyskania najlepszych specjalistów w poszczególnych branżach, których dobiera w ramach rygorystycznie prowadzonego procesu rekrutacji ukierunkowanego na .

SENER utrzymuje kontakty z uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi. To dla nas szansa na znalezienie i zatrudnienie odpowiadających naszym potrzebom absolwentów, doktorów, badaczy i wykładowców.

Z myślą o studentach ostatnich lat kierunków inżynierskich zawieramy porozumienia z uczelniami wyższymi. Oferujemy praktyki zawodowe, za sprawą których duża część praktykantów staje się częścią naszej załogi.

Poprzez Fundację SENER finansujemy projekty inżynierskie i programy szkoleniowe. O stypendia mogą ubiegać się wyróżniający się studenci kierunków technicznych z państw Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej.

 

 

Polityka szkoleń

Ciągłe pogłębianie wiedzy

SENER inwestuje w szkolenia pracowników, aby podnosić ich kompetencje zawodowe.

 

Plany szkoleniowe mają wykształcić w naszych pracownikach umiejętności techniczne, które pozwolą im realizować przyszłe projekty.Plan szkoleń SENER obejmuje trzy obszary:

 • szkolenia specjalistyczne, w ramach których pracownik zdobywa wiedzę i umiejętności z wybranej dziedziny, aby móc prawidłowo wykonywać powierzoną mu pracę;

 • szkolenia ogólne, przeznaczone dla wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wykształcenie czy stanowisko;
 • szkolenia kompetencyjne, dzięki którym pracownik zdobywa umiejętności osobiste, rozwija zdolność do pracy w zespole i przygotowuje się do kontaktów z klientem.

 

Polityka rozwoju zawodowego

Nacisk na rozwijanie umiejętności i podejmowanie odpowiedzialności technicznych

Model rozwoju zawodowego pracownika w SENER ma charakter specjalistyczny. Jest ukierunkowany na stały rozwój kompetencji technicznych i zdolności do wykonywania coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.  

SENER posiada trzy modele rozwoju zawodowego:

 • Model techniczny. Podstawowy model rozwoju zawodowego. W jego ramach pracownik zdobywa, ugruntowuje i poszerza wiedzę oraz  gromadzi doświadczenia, które pozwolą mu znaleźć się w gronie specjalistów cieszących się uznaniem w swojej dziedzinie.
 • Project Management / Rozwój biznesu. Po ugruntowaniu kompetencji technicznych, przekonany o trwałości swojego powołania pracownik może obrać jeden z dwóch wymienionych kierunków rozwoju kariery.

 

 

Przebieg kariery zawodowej w SENER opiera się na stałym zwiększaniu zakresu odpowiedzialności zawodowej na przestrzeni lat.Dlatego w ciągu pierwszego etapu pracy młodzi pracownicy szkolą się, zdobywają doświadczenie i zwiększają zakres odpowiedzialności, by na drugim etapie wybrać ścieżkę project management lub rozwój biznesu.

 

Polityka zatrzymywania utalentowanych pracowników

Zarządzanie talentami jako element przewagi konkurencyjnej

Zarządzanie talentem to przewaga konkurencyjna SENER. Firma motywuje pracowników do coraz skuteczniejszej realizacji powierzonych im zadań.

 

Priorytetem SENER są awanse wewnętrzne.Pracownicy podlegają okresowej ocenie, na podstawie której ustala się ścieżkę kariery zawodowej, wykrywa i uzupełnia braki szkoleniowe i przedstawia propozycje awansu.

Dodatkowo w ramach polityki zatrzymywania utalentowanych pracowników i działań motywacyjnych SENER oferuje elastyczny czas pracy, szkolenia, dobrą atmosferę i konkurencyjne wynagrodzenie.

 

Polityka równych szans 

Równość, różnorodność i integracja w perspektywie globalnej

SENER stoi na straży zasad równości, różnorodności i poczucia przynależności do zespołu. Firma wdraża ja globalnie, mając na uwadze równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym oraz różnorodność kulturową.

 

SENER wciela rozwiązania sprzyjające godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym i realizacji zasady równych szans. Firma przywiązuje szczególną wagę do polityki równego traktowania i równych szans, które realizuje w ramach wszelkich procesów i działań, tj.:

  • Procesu rekrutacji.

  • Awansów wewnętrznych.

  • Warunków pracy i zatrudnienia.

  • Zdrowia pracy.

  • Wymiaru i organizacji czasu pracy.

  • Godzenia pracy z życiem rodzinnym.

  • Odpowiedzialności względem rodzin.

 

SENER jest posiadaczem certyfikatu wydawanego przez  fundację masFamilia dla firm przyjaznych rodzinie.

 

Polityka wynagrodzeń i organizacja czasu pracy 

Poprawa jakości życia

SENER realizuje politykę wynagrodzeń i organizacji czasu pracy z myślą o jakości życia pracowników.

.

 

Polityka wynagrodzeń SENER prowadzona jest zgodnie z zasadą sprawiedliwości płac w branży i doceniania pracownika za czynny udział w działaniach firmy.

 • Sprawiedliwość płac:

  • Realizacja analiz porównawczych wynagrodzeń w branży.
 • Wynagradzanie czynnego udziału w działaniach firmy:
  • Udział w procesie decyzyjnym i wkład w działalność innowacyjną.
  • Ukierunkowanie na klienta.
  • Zaangażowanie, postawa, wszechstronność.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Udział w realizacji wspólnych celów.

W ramach organizacji czasu pracy SENER sprzyja pracownikom, którzy chcą godzić życie zawodowe i rodzinne, umożliwiając im przystąpienie do planu elastycznego rozliczania czasu pracy (PCF, Plan de Compensación Flexible) lub oferując ruchomy czas pracy w ciągu dnia, według potrzeb pracownika.

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę