Aeroespacial

Misja, wizja i wartości SENER

W zamieszczonej poniżej deklaracji akcjonariusze określili misję, wartości i wizję przedsiębiorstwa, do których winny stale odwoływać się firma SENER i spółki wchodzące w skład Grupy.

Deklaracja stanowi nie tylko zbiór poglądów, lecz także nadrzędną normę ładu korporacyjnego SENER, wyrażoną wprost w dokumentach założycielskich Grupy. „Misja, Wizja i Wartości” tworzą podstawę strategii przedsiębiorstwa. Obejmują zestaw zasad objaśniający i determinujący kierunek wszelkich działań SENER, stanowiąc zarazem wyznacznik zachowań zawodowych i etycznych dla ludzi związanych z firmą.

Misja SENER

Misja, wizja i wartości SENER

Misja, wizja i wartości SENER

Obejmują zestaw zasad objaśniający i determinujący kierunek wszelkich działań SENER, stanowiąc zarazem wyznacznik zachowań zawodowych Obejmują zestaw zasad objaśniający i determinujący kierunek wszelkich działań SENER, stanowiąc zarazem wyznacznik zachowań zawodowych i etycznych dla ludzi związanych z firmą..[+]

Rozwiązania inżynieryjne w służbie klientów i społeczeństwa

SENER służy swoim klientom i społeczeństwu oferując nowoczesne, trafne i skuteczne rozwiązania inżynieryjne, których zadaniem jest poprawić sytuację biznesową klientów, a społeczeństwu dać dostęp do konkurencyjnych, bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska i najnowocześniejszych produktów i usług. 

Firma SENER przyczynia się do podnoszenia zamożności społeczeństwa i tworzenia nowych miejsc pracy, starając się być wzorem dla innych podmiotów gospodarczych dzięki zaangażowaniu w poszukiwanie optymalnych rozwiązań w dziedzinie inżynierii i innowacji, służeniu swoim klientom, działaniom na rzecz rozwoju swoich pracowników, przestrzeganiu zasad etycznych, reguł ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu, jakości, bezpieczeństwa pracy i dbałości o środowisko naturalne.  

Wartości SENER

SENER zobowiązuje siebie i swoich pracowników do przestrzegania opisanych niżej wartości, które zarazem powinny znaleźć odzwierciedlenie w polityce korporacyjnej, regulaminach i innych procedurach wewnętrznych: 

 • DOSKONAŁOŚĆ JAKO KULTURA KORPORACYJNA
 • Nasi klienci
  "SENER niezmiennie stawia sobie za cel przedstawianie swoim klientom najlepszych rozwiązań, stanowiących realizację podjętych zobowiązań i, w miarę możliwości, wykraczających poza oczekiwania. [...]"
 • Ludzie. Profesjonalizm. Styl
  "[...] Wierzymy w naszych pracowników i wspieramy ich w pracy zawodowej tworząc atmosferę, która wyzwala w nich inicjatywę pozwalającą nadać wartość naszym działaniom, a firmie SENER - doskonalić się. [...]"
 • Zasady etyczne. Ład korporacyjny
  "Przedsiębiorstwo i jego pracownicy winni kierować się w swoim działaniu powszechnie akceptowanymi normami etycznymi i zasadami odpowiedzialności społecznej, obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi regułami ładu korporacyjnego. [...]"
 • Zarządzanie długoterminowe. Tworzenie trwałej wartości
  "[...] Poprzez swoje działania, regulowanie zobowiązań podatkowych i podejmowanie inicjatyw społecznie odpowiedzialnych Grupa będzie wnosić wkład w rozwój otaczających ją społeczności.[...]"
 • Jakość. Bezpieczeństwo. Dbałość o środowisko naturalne
  "[...] Zawsze weryfikujemy oddziaływanie naszych projektów i działalności na środowisko, tworząc rozwiązania z myślą o naszej planecie i zrównoważonym rozwoju. [...]"
 • Innowacje
  "Wyróżnikiem SENER jest umiejętność tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych o charakterze multidyscyplinarnym. Jesteśmy liderem pod względem praktycznego stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i metodologicznych. [....]"
 • Partnerzy. Dostawcy
  "Działalność SENER zazwyczaj dotyczy różnorakich specjalności, dlatego współdziałamy z gronem wspólników, partnerów i dostawców. [...] relacje inspirowane duchem współpracy, lojalności i bezstronności, które jednak kształtujemy tak, by zachować własną niezależność."
 • Zaangażowanie społeczne i instytucjonalne
  "SENER realizuje projekty i prowadzi działalność z poszanowaniem zasad wynikających z koncepcji dobrego obywatela; dbamy o dobrobyt i postępujemy z szacunkiem dla interesów społeczności, w których przyszło nam działać. [...]"

Wizja SENER

SENER chce być wyróżniającą się w branży inżynieryjnej grupą obecną na rynkach międzynarodowych. Priorytetowe obszary działalności obejmują Transport, Budownictwo Hydrotechniczne, Ochronę Środowiska, Procesy, Sektor Gazowy, Energetykę Wytwórczą, Inżynierię Kosmiczną, Bezpieczeństwo i Obronność oraz Budownictwo Okrętowe

W ramach każdego z obszarów strategicznych SENER będzie dysponować odpowiednim zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, który pozwoli firmie być podmiotem konkurencyjnym, oferować klientowi unikatową wartość i mieć zdolność do tworzenia najnowocześniejszych rozwiązań.  W obrębie każdej z dziedzin firma winna posiadać wyróżniającą ją umiejętność, specjalność lub produkt, które uczynią z niej przedsiębiorstwo stanowiące punkt odniesienia na rynkach światowych. Priorytetem będą działania generujące największą wartość dodaną dla klientów, przy zachowaniu najlepszych praktyk w dziedzinie inżynierii i zarządzania projektami. Firma będzie ponosić nakłady w sferze badawczo-rozwojowej dla utrzymania i zwiększania swojego potencjału technologicznego. Spółka chce wyróżniać się pod względem technicznym, wartości dodanej dla klienta, a także niezawodności i skuteczności działań. 

Firma chce koncentrować się na pełnym łańcuchu wartości, w tym m.in. na integracji systemów, działalności produkcyjnej, konstrukcyjnej, usługach wsparcia i działalności eksploatacyjnej, stawiając sobie za cel przekazywanie klientom produktów, systemów i obiektów w pełni gotowych do użytku. 

Firma będzie inwestować w wybrane branże techniczne, przy czym zawsze będą to obszary obejmujące produkty lub procesy o dużym stopniu podobieństwa do jej własnych specjalności i innowacji inżynierskich. 

Za podstawowy geograficzny obszar działalności uznaje się: Półwysep Iberyjski, Meksyk i strefę pozostająca pod jego wpływem, Brazylię, Wielką Brytanię i kraje realizujące działalność inżynierską zgodnie ze sztuką anglosaską (jak np. państwa GCC); na tym obszarze firma będzie dążyć do budowy własnego zaplecza organizacyjnego i prowadzenia działalności gospodarczej w znaczącym zakresie. Działalnością firmy będą obejmowane również inne państwa, o ile na podstawie doświadczeń i uprzedniego rozeznania sytuacji zaistnieją w nich realne szanse podjęcia działań, dające wystarczającą rękojmię ich bezpieczeństwa. 

W uzupełnieniu do niniejszej deklaracji określającej Misję, Wartości i Wizję spółki akcjonariusze sformułowali następujące.

Wybrane kryteria dodatkowe zarządzania przedsiębiorstwem

Najważniejszym zasobem firmy SENER są jej pracownicy. Rekrutacja najlepszych specjalistów i system motywacji winny stanowić stały element naszej działalności i centralny aspekt strategii firmy. 

Działalność firmy winna umożliwić osiągnięcie wyniku, który pozwoli akcjonariuszom i personelowi na uzyskanie odpowiedniego poziomu dochodów. Naszą aspiracją jest osiągnięcie na tle branży rentowności ze sprzedaży na poziomie średnim-wysokim. 

Dążeniem firmy będzie zachowanie zdrowego bilansu i uzyskanie wskaźników zdolności do obsługi zadłużenia przekraczających z nadwyżką wartości, jakich wymagają od nas nasi klienci. W sferze działalności inżynieryjnej należy unikać zaciągania nadmiernego zadłużenia. 

Działalność SENER zwykle łączy się z wysokim poziomem ryzyka i odpowiedzialności. Firma będzie podejmować ryzyko w miarę swoich możliwości i o ile będzie przekonana, że będzie w stanie nim zarządzać. Firma utrzyma istniejący sprawny system kontroli ryzyka, a w danym przypadku podejmie odpowiednie kroki zabezpieczające przed ziszczeniem się ryzyka lub łagodzące jego następstwa. 

W ocenie SENER dbałość o ład korporacyjny i właściwe zarządzanie stanowią szansę wykreowania dla naszych klientów, akcjonariuszy i personelu dodatkowej wartości, która w istotny sposób podniesie naszą reputację. Pod względem ładu korporacyjnego i realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu SENER przyjmie rozwiązania co najmniej porównywalne z istniejącymi w innych hiszpańskich spółkach giełdowych podobnej wielkości.

 

Powiązane treści Misja, wizja i wartości SENER

https://www.aeroespacial.sener/ecm-images/Informe-anual-2016

The 2016 annual report contains the most relevant information about the activities undertaken in the three areas of the SENER Group this year. This publication includes information on the company’s progress and its prospects for the future.... [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę
Zarządzaj plikami cookie
Cookie configurator

A "cookie" is a small file that asks permission to be placed on your devices. Once the user has accepted, the file is added and helps analyze web traffic or allows you to detect when that user visits a particular Website.

Current law allows us to store cookies on your device, if these are strictly necessary for the operation of our web page, based on the legitimate interest of SENER GRUPO DE INGENIERÍA. Thus, for the rest of the cookies we need your consent, so below we inform you of the different types of cookies that we use in our Website.

Ustaw pliki cookie Zaakceptuj wszystko i kontynuuj przeglądanie
Your choice regarding cookies on this site

This website uses cookies and / or similar technologies that store and retrieve information when you browse. In general, these technologies can serve very diverse purposes, such as, for example, recognizing you as a user, obtaining information about your browsing habits, or customizing the way the content is displayed. The specific uses we make of these technologies are described below.

 • Necessary cookies

  Technical or necessary cookies: those strictly necessary for the correct functionality of SENER GRUPO DE INGENIERÍA’s Website. They cannot be deactivated as, without them, certain parts of the web may not be available.

  Poka? / ukryj ca?? list?
  Owner Nazwa Cel Rodzaj Czas trwania
  aeroespacial.sener CWNWSESSION - HTTP Session
  group.sener - HTTP 1 year
  prod-plat-senerv3.geanetondemand.com CWNWSESSION - HTTP Session
  prod-plat-senerv3.yunbit.es CWNWSESSION - HTTP Session
 • Statistical cookies

  Analysis and statistical cookies: they help to understand how visitors interact with the Website, by gathering and providing information in an anonymous way, such as visits and views on the Website. In addition, they allow us to identify technical problems and find ways to optimize it.

  Poka? / ukryj ca?? list?
  Owner Nazwa Cel Rodzaj Czas trwania
  aeroespacial.sener _at.hist.# - HTML Persistent
  _ga - HTTP 2 years
  _gat - HTTP 1 day
  _gid - HTTP 1 day
  _pk_id# - HTTP 1 year
  _pk_ses# - HTTPS 1 day
  google-analytics.com collect - Pixel Session
  piwik.yunbit.es piwik.php - Pixel Session
 • Marketing cookies

  Marketing cookies: these are used to personalise SENER GRUPO DE INGENIERÍA’s Website and online store, showing personalised product recommendations or information to the user on this or other web sites.

  Poka? / ukryj ca?? list?
  Owner Nazwa Cel Rodzaj Czas trwania
  aeroespacial.sener at-rand - HTML Persistent
  at-lojson-cache-# - HTML Persistent
  _at.cww - HTML Persistent
  __atuvc - HTTP 1 year
  __atuvs - HTTP 1 day
  linkedin.com bcookie - HTTP 2 years
  bscookie - HTTP 2 years
  lidc - HTTP 1 day
  lissc - HTTP 1 year
  youtube.com GPS - HTTP 1 day
  VISITOR_INFO1_LIVE - HTTP 179 days
  YSC - HTTP Session
  yt-remote-cast-installed - HTML Session
  yt-remote-connected-devices - HTML Persistent
  yt-remote-fast-check-period - HTML Session
  yt-remote-session-app - HTML Session
  yt-remote-session-name - HTML Session
  doubleclick.net IDE - HTTP 1 year
  test_cookie - HTTP 1 day
  addthis.com uvc - HTTP 1 year
  xtc - HTTP 1 year
Go Powrót Zapisz ustawienia