Aeroespacial

Legalny

Warunki Prawne

Niniejsze Ogólne Warunki określają zasady użytkowania i dostępu Użytkowników do serwisu internetowego pod następującymi adresami www: http://www.sener.es/ (w wersji hiszpańskiej), http://www.senerusa.com/ (w wersji angielskiej), http://www.sener.pl/ (w wersji polskiej), http://www.sener.pt (w wersji portugalskim), http://www.sener.com.br (w wersji portugalskim - Brazylia), http://www.sener.com.mx (w wersji hiszpańskiej - Meksyk), http://www.sener.jp (w wersji japońskim), zwanego dalej łącznie Witryną Internetową, udostępnianego ,przez SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A., spółkę z siedzibą pod adresem Avda. Zugazarte, nº 56, kod pocztowy 48930, Getxo, Las Arenas, prowincja Vizcaya (Hiszpania), numer identyfikacji podatkowej CIF A-48024723, wpisaną do Rejestru Handlowego w Vizcaya, w tomie 699, w księdze 0, na stronie 137, nr karty rejestrowej BI-2264.

1. Warunki korzystania z Witryny: Ogólne warunki korzystania z Witryny określają funkcjonowanie Witryny, którą SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. oddaje do korzystania i której podstawowym celem jest informowanie o naszych usługach i działalności. Korzystanie z Witryny wymaga akceptacji przez Użytkownika wszystkich warunków korzystania ze strony, w przypadku gdy nie wyraża on zgody na którekolwiek z postanowień niniejszych warunków nie powinien korzystać z Witryny.

Użytkownik zobowiązuje się nie używać Witryny oraz informacji, które są na niej publikowane w celu sprzecznym z prawem lub Ogólnymi Warunkami korzystania z Witryny, na szkodę osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób, który może powodować szkodę, czynić nieprzydatnym, przeciążać lub uszkadzać Witrynę lub informacje, a także uniemożliwiać normalne korzystanie z Witryny przez innych Użytkowników.

Użytkownik nie powinien pobierać informacji, wiadomości, plików graficznych, rysunków, plików audio/wideo, zdjęć, programów ani żadnych innych materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny wykorzystując środki inne niż do tego przeznaczone lub używane zwyczajowo w Internecie.

2.-Prawo do modyfikowania, ograniczenia dostępu do strony oraz zawieszenia działania Witryny: SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w każdym momencie oraz bez uprzedniego powiadomienia, treści i formy Witryny, a także informacji, usług, obecnych warunków korzystania z Witryny, jak i innych warunków ogólnych lub szczególnych. Zmiany te będą wprowadzane w celu ulepszenia usług dla Użytkownika zgodnie z tendencjami rynkowymi. Tym samym SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, zaprzestania działania Witryny oraz ograniczenia dostępu do niej, częściowego i całkowitego, w sposób indywidualny i powszechny, czasowo i bezterminowo.

3.-Stosowanie plików cookie: dostawca Witryny, SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A., używa systemowych plików cookie tylko w celu ułatwienia Użytkownikom poruszania się w Witrynie. Pliki te nie są nigdy wykorzystywane do gromadzenia danych prywatnych i osobowych. Pliki cookie są wykorzystywane w Witrynie w celu poprawienia jej funkcjonowania i skrócenia czasu potrzebnego do ładowania elementów Witryny.

Użytkownicy, którzy nie chcą używać plików cookie, mogą wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Można także usunąć pliki cookie nie powodując zmiany w jakości korzystania z Witryny, a jedynym skutkiem takiej konfiguracji będzie dłuższy czas ładowania Witryny w przeglądarce, wskutek braku plików tymczasowych, zapisywanych w pamięci podręcznej komputera.

4.-Dostęp i korzystanie z Witryny jest bezpłatne: Korzystanie z Witryny przez Użytkownika jest bezpłatne i nie wymaga uprzedniej rejestracji. Natomiast w następujących sytuacjach wymagana jest identyfikacja: gdy Użytkownik zwraca się o udzielenie dodatkowych informacji z interesującej go dziedziny, wysyła e-mail w celu skontaktowania się z nami, chce otrzymać dostęp do publikacji znajdujących się w naszej bibliotece, prosi o przesyłanie informacji prasowych lub biuletynów albo decyduje się wysłać swoje CV.

Dane osobowe i prywatne Użytkowników są rejestrowane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie dziesiątym „Polityka ochrony prywatności i dostępu do danych osobowych udostępnianych dobrowolnie przez Użytkowników”.

5.-Linki. W Witrynie mogą być podane środki techniczne (linki, bannery, przyciski) umożliwiające przejście do innych adresów internetowych, należących i/lub administrowanych przez inne podmioty. Zamieszczenie odesłań (linków) na Stronie nie oznacza, że SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. oferuje lub rekomenduje usługi podmiotów, do których Stron Internetowych zamieszczono odesłania, ani że kontroluje, sprawuje nadzór lub popiera produkty, usługi, treści, informacje, dane lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na tej stronie.

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się w innym miejscu niż Witryna i za zawartość nie administrowaną bezpośrednio przez SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.

Utworzenie przez Użytkownika linku do Witryny oraz podobne działania związane z Witryną wymagają uzyskania zgody SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. Zabrania się jakiegokolwiek innego używania i rozpowszechniania treści zamieszczonych na Stronie; SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wynikające z naruszenia tej klauzuli.

6.- Prawo własności intelektualnej i przemysłowej. Użytkownik zapoznaje się z informacją oraz akceptuje, że wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej odnoszące się do zawartości i/lub jakikolwiek innych elementów umieszczonych na niniejszej stronie Internetowej (w tym bez ograniczenia - znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, teksty, obrazki, rysunki graficzne, projekty, dźwięki, bazy danych, software, diagramy, prezentacje, "look-and-feel", materiały audio/video) należą do SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. i/lub osób trzecich. W żadnym wypadku dostęp do Witryny nie oznacza zrzeczenia się przez SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. i/lub przez innych właścicieli zawartości Witryny tych praw, udzielenia licencji, przeniesienia lub cesji na inne osoby, ani całkowitej ani częściowej, z wyjątkiem kiedy wyraźnie wskazuję się, że jest inaczej.

7.- Brak gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności.

7.1.- Brak gwarancji funkcjonowania Witryny.

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. nie gwarantuje ciągłego i nieprzerwanego funkcjonowania strony i w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody i straty, które mogą wyniknąć z powodu: a) braku dostępu i możliwości korzystania z niniejszej Strony lub innych Stron, do których zostały zamieszczone odesłania, b) przerwania funkcjonowania Witryny lub braków informatycznych, uszkodzeń telefonicznych, rozłączenia, opóźnień, czy blokad spowodowanych wadami lub przeciążeniami na liniach telefonicznych, systemu internetowego lub innych systemów elektronicznych powstałych w toku funkcjonowania, c) braku właściwości Witryny dla szczególnych potrzeb Użytkowników, d) innych szkód, które mogą być spowodowane nieautoryzowanymi, pozbawionymi kontroli SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. działaniami osób trzecich.

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. nie gwarantuje, że na Stronie nie znajdują się wirusy, ani elementy złośliwego oprogramowania, które mogą być wprowadzone przez osoby trzecie, mogące wywołać zmiany w systemie fizycznym i logicznym Użytkowników Witryny lub w dokumentach elektronicznych i plikach znajdujących się w systemach oraz w żadnym przypadku nie odpowiada za szkody i straty spowodowane obecnością wirusów lub elementy złośliwego oprogramowania w Witrynie.

W celu ochrony Witryny i jej zawartości przed nieuprawnioną interwencją informatyczną osób trzecich SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. stosuje różne metody zabezpieczenia. Nie gwarantuje to jednak, że osoby trzecie nieuprawnione nie mogą mieć dostępu do tej Witryny w konsekwencji czego SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. w żadnym przypadku nie odpowiada za szkody i straty mogące wynikać z nieuprawnionego dostępu do Strony.

7.2.- Za korzystanie z Witryny.

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. nie odpowiada za sposób wykorzystania Witryny przez jej Użytkowników i/lub osoby trzecie, ani za szkody, które mogłyby w ten sposób powstać.

7.3.- Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności za przedstawioną zawartość.

Zawartość Witryny stanowi wyłączną własność SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. i jest przekazywana w dobrej wierze, zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalizmu. Jednakże SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. nie odpowiada za szkody ani straty, które mogą powstać, gdy treści zamieszczone na Witrynie okazałyby się nieprawdziwe, niedokładne, niepełne lub nieaktualne.

8.- Nieważność częściowa.

Uznanie któregokolwiek z niniejszych ogólnych warunków za nieważny, pozbawiony mocy prawnej lub nieskuteczny pozostaje bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych i będą one nadal obowiązywały strony. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron prawa do żądania wypełnienia któregokolwiek warunku nie pociąga za sobą ogólnego zrzeczenia się z prawa żądania wypełnienia pozostałych warunków, ani nie jest prawem nabytym przez drugą stronę.

9.- Właściwość prawna i jurysdykcja. W zakresie serwisu zamieszczonego w Witrynie oraz niniejszych Warunków Ogólnych obowiązują przepisy prawa właściwe na terytorium Unii Europejskiej, a w szczególności przepisy wchodzące w skład prawa hiszpańskiego odnośnie społeczeństwa informacyjnego, rynku elektronicznego i ochrony danych o charakterze osobowym. Właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących powstać między SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. i Użytkownikiem Witryny jest Sąd Rejonowy w Warszawie.

10.- Polityka ochrony danych osobowych przekazywanych w sposób dobrowolny przez Użytkowników:

10.1. Wskazanie osoby odpowiedzialnej za przechowywanie danych osobowych i ich udostępnianie.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Ley Orgánica 15/1999 informujemy, że dane osobowe udostępniane dobrowolnie za pośrednictwem Witryny zostaną dołączone do zbioru danych osobowych, zgłoszonego do Centralnego Rejestru Ochrony Danych, a osobą odpowiedzialną za zbiór ten jest SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. (z siedzibą pod adresem Avda. Zugazarte, nº 56, kod pocztowy 48930, Getxo, Las Arenas, prowincja Vizcaya, w Hiszpanii).

Dane o charakterze osobowym, otrzymane za pośrednictwem formularzy umieszczonych w Witrynie, będą udostępniane wyłącznie pracownikom oddziałów SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS. S.A. oraz w uzasadnionych przypadkach podmiotom z Grupy SENER.

Do Grupy SENER należą następujące podmioty: FUNDACIÓN SENER, SENER Ingeniería y Sistemas Argentina S.A. (Argentyna), SENER Projectos e Sistemas, S.A. (Brasil), SENER Colombia SAS (Kolumbia), SENER Ingeniería y Sistemas Chile, LTD. (Chile), SENER Shangai Systems Company Limited (China),  SENER Ingenieria y Sistemas S.A. Abu Dhabi (UAE), SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. (España), SENER Engineering and Systems, INC. (USA), Sociedad de Gestión de Proyectos GESTEC, S.A., SENER Grupo de Ingeniería, S.A., SENER Engineering and Construction (Pty) Ltd (Maroko), SENERMEX, Ingeniería y Sistemas S.A. DE C.V (Meksyk), SENERSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Polska), SENERPOR - Engenharia e Sistemas Industriais, Lda. (Portugalia), SENER-ENGIVIA Consultores de Engenharia, S.A. (Portugalia),  SENER Engineering and Systems Ltd. (Wielka Brytania), SENER Engineering and Construction South Africa (Pty) Ltd (Afryka Południowa).

Dane mogą być udostępniane powyższym podmiotom z Grupy SENER zgodnie z następującymi zasadami:
- Informacje związane z profilem kandydatów mogą być wysyłane do firm z Grupy SENER w związku z procesami poszukiwania pracowników.
- Informacje kontaktowe podawane w związku z zapytaniem o świadczenie określonych usług mogą być udostępniane firmom z Grupy SENER, których udziału wymaga świadczenie tych usług.
- Informacje podawane w związku z zapytaniem o publikacje, informacje prasowe i aktualności mogą być udostępniane firmom z Grupy SENER, których udziału wymaga wysłanie tych materiałów.

Na wniosek Użytkownika, przesłany pocztą elektroniczną do info@sener.es lub pocztą tradycyjną pod adresem Avda. Zugazarte, nº 56, Getxo, Las Arenas, 48930 – Vizcaya, SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. nie będzie udostępniał informacji o charakterze osobowym podmiotom z Grupy Sener od momentu otrzymania wniosku.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych informujemy, że odmowa udostępniania danych może ograniczyć możliwość rozpatrzenia kandydatury do pracy w podmiotach należących do Grupy, możliwość zaoferowania usług dostosowanych do konkretnych potrzeb użytkownika lub możliwość przekazania interesujących Użytkownika artykułów lub publikacji.

10.2 Cel przetwarzania danych osobowych

Gromadzenie informacji o charakterze osobowym za pośrednictwem Witryny odbywa się w celu:
- Poszukiwania pracowników. Za pośrednictwem internetowego formularza naboru pracowników są gromadzone dane o charakterze osobowym w celu ewaluacji przygotowania zawodowego kandydatów do pracy w SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. oraz do pracy w podmiotach należących do Grupy SENER.
- Pozyskania danych kontaktowych. Dane umożliwiające identyfikację są gromadzone za pośrednictwem kanałów kontaktu udostępnionych w Witrynie wyłącznie w celu zaoferowania usług i konsultacji w odpowiedzi na wiadomość Użytkownika.
- Wysłania publikacji i aktualności. Dane umożliwiające identyfikację i kontakt są gromadzone za pośrednictwem kanałów kontaktu umożliwiających Użytkownikom uzyskanie materiałów i aktualnych informacji (w działach: dla prasy i biblioteka) wyłącznie w celu przesłania biuletynów, informacji prasowych i aktualności w odpowiedzi na wiadomość Użytkownika.

10. 3. Prawo do sprawdzenia, zmiany, usunięcia i nie przetwarzania danych.

Zapewniamy możliwość sprawdzenia, zmiany, usunięcia i nie przetwarzania danych Użytkownika o charakterze osobowym, włączonych do zbioru danych. W tym celu należy nas powiadomić pocztą elektroniczną na adres info@sener.es lub pocztą tradycyjną na adres Avda. Zugazarte, nº 56, Getxo, Las Arenas, 48930 - Vizcaya. SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.

10.4 Zabezpieczenia stosowane w celu ochrony danych o charakterze osobowym.

Do Witryny zastosowano odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z wymaganym prawnie poziomem bezpieczeństwa dla ochrony danych osobowych, by zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych osobowych, które zawarte są w zautomatyzowanej Bazie Danych. Tym niemniej Użytkownik musi być świadomy, że obecne środki bezpieczeństwa w Internecie nie są pełne i z tego względu istnieje ryzyko bezprawnej i niewłaściwej manipulacji danych, za co SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. nie ponosi odpowiedzialności, działając z odpowiednią starannością dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, zgodnie z zapisami Ustawy.

10.5 Aktualizacja danych osobowych

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. i podmioty z Grupy SENER dołożą wszelkich starań, aby dane Użytkowników były zawsze aktualne. Jednak odpowiedzialność związana z jakością danych leży po stronie jego właściciela, stąd Użytkownik powiadomi o wszelkich zmianach osobę odpowiedzialną za prowadzenie Bazy Danych, a nie uczynienie tego zwalnia tą osobę z odpowiedzialności za brak powiadomienia o zmianach.

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę
Zarządzaj plikami cookie
Cookie configurator

A "cookie" is a small file that asks permission to be placed on your devices. Once the user has accepted, the file is added and helps analyze web traffic or allows you to detect when that user visits a particular Website.

Current law allows us to store cookies on your device, if these are strictly necessary for the operation of our web page, based on the legitimate interest of SENER GRUPO DE INGENIERÍA. Thus, for the rest of the cookies we need your consent, so below we inform you of the different types of cookies that we use in our Website.

Ustaw pliki cookie Zaakceptuj wszystko i kontynuuj przeglądanie
Your choice regarding cookies on this site

This website uses cookies and / or similar technologies that store and retrieve information when you browse. In general, these technologies can serve very diverse purposes, such as, for example, recognizing you as a user, obtaining information about your browsing habits, or customizing the way the content is displayed. The specific uses we make of these technologies are described below.

 • Necessary cookies

  Technical or necessary cookies: those strictly necessary for the correct functionality of SENER GRUPO DE INGENIERÍA’s Website. They cannot be deactivated as, without them, certain parts of the web may not be available.

  Poka? / ukryj ca?? list?
  Owner Nazwa Cel Rodzaj Czas trwania
  aeroespacial.sener CWNWSESSION - HTTP Session
  group.sener - HTTP 1 year
  prod-plat-senerv3.geanetondemand.com CWNWSESSION - HTTP Session
  prod-plat-senerv3.yunbit.es CWNWSESSION - HTTP Session
 • Statistical cookies

  Analysis and statistical cookies: they help to understand how visitors interact with the Website, by gathering and providing information in an anonymous way, such as visits and views on the Website. In addition, they allow us to identify technical problems and find ways to optimize it.

  Poka? / ukryj ca?? list?
  Owner Nazwa Cel Rodzaj Czas trwania
  aeroespacial.sener _at.hist.# - HTML Persistent
  _ga - HTTP 2 years
  _gat - HTTP 1 day
  _gid - HTTP 1 day
  _pk_id# - HTTP 1 year
  _pk_ses# - HTTPS 1 day
  google-analytics.com collect - Pixel Session
  piwik.yunbit.es piwik.php - Pixel Session
 • Marketing cookies

  Marketing cookies: these are used to personalise SENER GRUPO DE INGENIERÍA’s Website and online store, showing personalised product recommendations or information to the user on this or other web sites.

  Poka? / ukryj ca?? list?
  Owner Nazwa Cel Rodzaj Czas trwania
  aeroespacial.sener at-rand - HTML Persistent
  at-lojson-cache-# - HTML Persistent
  _at.cww - HTML Persistent
  __atuvc - HTTP 1 year
  __atuvs - HTTP 1 day
  linkedin.com bcookie - HTTP 2 years
  bscookie - HTTP 2 years
  lidc - HTTP 1 day
  lissc - HTTP 1 year
  youtube.com GPS - HTTP 1 day
  VISITOR_INFO1_LIVE - HTTP 179 days
  YSC - HTTP Session
  yt-remote-cast-installed - HTML Session
  yt-remote-connected-devices - HTML Persistent
  yt-remote-fast-check-period - HTML Session
  yt-remote-session-app - HTML Session
  yt-remote-session-name - HTML Session
  doubleclick.net IDE - HTTP 1 year
  test_cookie - HTTP 1 day
  addthis.com uvc - HTTP 1 year
  xtc - HTTP 1 year
Go Powrót Zapisz ustawienia